Privacy en algemene voorwaarden

Privacy Kapteijns Interieurbouw

Hoogstraat 30V2, 5271 SW Sint - Michielsgestel
info@kapteijnsinterieurbouw.nl
06-53831088
Privacy en Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Kapteijns interieurbouw: onder fait a la main wordt in deze voorwaarden verstaan Fàit a la main gevestigd te (5293AE) Gemonde Lariestraat 22 en in de
kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 56435452. Het BTWnummer
van Kapteijnsinterieurbouw is: NL218831626B01. Verdere contactgegevens
zijn te vinden onderaan deze algemene voorwaarden.
2. Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Fàit a la main op www.faitalamain.nl met
Fàit a la main een overeenkomst sluit.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Fàit a la main te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Fàit a la main gedane
aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Fàit a la main uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere
bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.
2. Fàit a la main heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Fàit a la main zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste
een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van
verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd
met de wijziging of aanvulling.
3. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Fàit a la main binden Fàit a la
main slechts indien zij door Fàit a la main worden bevestigd.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Fàit a la main , zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan zijn
vrijblijvend en geldig
gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Fàit a la main geldig zo lang de voorraad strekt.
2. De inhoud van de aanbiedingen en andere van Fàit a la main afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige
en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Fàit a la main kan echter niet garanderen dat alle door Fàit a la main op welke wijze dan
ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Fàit a la main verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van
kennelijke programmeeren
typefouten.
3. Bij handgemaakte producten in de Fàit a la main collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat,
structuur, kleur en afwerking voordoen.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Fàit a la main gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Fàit a la main
gestelde voorwaarden.
2. Indien Koper via elektronische weg het aanbod van Fàit a la main aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Fàit a la main , bevestigt Fàit
a la main onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Fàit a la
main aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod,
uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Fàit a la main binnen deze termijn al aan
Koper meldt dat geen overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 Gegevens verstrekt door Koper
1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fàit a la main aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of
waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Fàit a la main worden verstrekt. Koper staat in voor de
juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Fàit a la main voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

Artikel 6 Uitvoering en levering
1. Fàit a la main zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper
leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.
2. Indien de bestelde zaken meubels betreffen geldt dat vooraf door (of namens) Fàit a la main contact wordt opgenomen met Koper teneinde een afleverdatum en
tijdstip van de bestelde zaken af te spreken.
3. Bij de levering van meubels geldt voorts nog het volgende. Voorwaarde voor levering van meubels in appartementen is dat – indien het appartement zich niet op
de begane grond bevindt – er een lift in het appartement aanwezig dient te zijn die de meubels kan transporteren. Koper staat er tevens bij de koop van meubels
voor in dat de meubels (althans het gekochte meubelstuk) de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kunnen bereiken. Wanneer het meubelstuk
onverhoopt niet past, er geen lift aanwezig is, dan wel er extra inspanningen noodzakelijk zijn neemt Fàit a la main het meubelstuk retour. De kosten van deze
retourzending zijn voor rekening van Koper.
4. Koper draagt er zorg voor dat bij de aflevering van meubels, althans een meubelstuk, de oprit voldoende is vrijgemaakt, er sprake is van voldoende doorgang in
de looppaden of trappenhuizen en dat obstakels van de grond, de muur of het plafond zijn verwijderd.
5. Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door Fàit a la main op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Prijzen & bijkomende kosten
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
2. Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door, Fàit a la
main voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.
3. Fàit a la main is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden
daarna (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Fàit a la main te allen
tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het
recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.
4. Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijven typefouten.

Artikel 8 Betaling
1. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Fàit a la main overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het
bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Fàit a la
main opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien
niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke
rente verschuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van Koper. Deze worden
berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden
van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Fàit a la main tot betaling is aangemaand.

Artikel 9 Herroepingsrecht
1. Koper heeft het recht de met Fàit a la main gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde de
bestelde zaken heeft
ontvangen.
3. Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van
Fàit a la main [www.faitalamain.nl], aan Fàit a la main op te sturen of Fàit a la main binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring
te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.
4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Fàit a la
main te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.
5. Fàit a la main vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding
de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen. Deze kosten omvatten tevens de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen
worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Fàit a la main ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Fàit a la main de
geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.
6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de
zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingrecht.
7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
9. Het formulier tot herroeping kan hier worden gedownload.

Artikel 10 Overmacht
1. Indien de toeleverancier(s) van Fàit a la main, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten
aanzien van Koper voor Fàit a la main als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme
weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische ristricties, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod,
oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van
overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Fàit a la main zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.
2. Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Fàit a la main voor het gedeelte dat nog niet door
Fàit a la main is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Fàit a la main behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat
Fàit a la main is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Fàit a la main behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat
Koper alle aan Fàit a la main verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.
Artikel 12 Garantie
1. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.
2. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen twee maanden na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Fàit a la
main te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Fàit a la main tot herstel
of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.
3. Zaken die geleverd zijn via de Outlet en de Sale zullen niet door Fàit a la main hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect
vertonen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
2. De totale aansprakelijkheid van Fàit a la main wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het
bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
3. Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.
4. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan van de schade bij Fàit
a la main heeft gemeld.

Artikel 14 Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper
1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Fàit a la main in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en
zijn alle vorderingen van Fàit a la main op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt
uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.
2. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Fàit a la main voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling
buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 15 Persoonsgegevens
1. Fàit a la main zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De
overdracht van gevoelige betaalgegevens (banken/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

Artikel 16 Toepasselijk recht
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Bevoegde rechter
1. Alle geschillen tussen Fàit a la main en Koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te
Amsterdam.

Artikel 18 Klachtenprocedure
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Fàit a la main hierover contact
opnemen met Fàit a la main op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.
2. Fàit a la main zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

© 2020 Kapteijns interieurbouw | Privacy en algemene voorwaarden | Website door: Websitexperts