Privacy en algemene voorwaarden

Privacy Kapteijns Interieurbouw

Home » Privacy en algemene voorwaarden

Hoogstraat 30V2, 5271 SW Sint - Michielsgestel
info@kapteijnsinterieurbouw.nl
06-53831088
Privacy en Algemene voorwaarden

Artikel 1 WERKINGSSFEER
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tot levering
van betimmeringen, projectinrichtingen, winkelinrichtingen, meubelen en stofferingen
alsmede op alle andere zaken, die in het werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht
door middel van inschrijving op aanbesteding is verkregen, dan wel anderszins.
2. Behoudens het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zijn de door aanvrager
gehanteerde Algemene (Inschrijvings)Voorwaarden niet van toepassing tenzij deze
uitdrukkelijk schriftelijk door de inschrijver zijn aanvaard.

Artikel 2 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN VAN DE AANVRAGER
1. De inschrijvingsvoorwaarden dienen gelijk te zijn voor alle inschrijvers. Bij ongelijkheid
gelden voor de inschrijvers de gunstigste inschrijvingsvoorwaarden.
2. De inschrijvingstermijn dient bij objecten van enige omvang minstens 10 werkdagen
te bedragen, teneinde de inschrijvers in staat te stellen tot het uitbrengen van een
behoorlijk gecalculeerde offerte.
3. De door de aanvrager te verschaffen gegevens dienen te voldoen aan redelijke eisen
van duidelijkheid en nauwkeurigheid en geheel overeen te stemmen met eventueel
bijbehorende tekeningen. Aantallen van artikelen dienen precies te zijn aangegeven.
Een aanvraag, die niet aan deze voorwaarden voldoet, kan om deze reden worden
geweigerd en teruggezonden.

Artikel 3 AUTEURSRECHT
1. De inschrijver behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken
blijven – ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden
gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in
rekening is of wordt gebracht – zijn eigendom.
2. Zonder schriftelijke toestemming van de inschrijver mogen de door hem verstrekte
tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd,
aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3. De door de inschrijver verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of
offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat de inschrijver geen
opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan de inschrijver
zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 3 de leden 2 en
3, is ter zake van schadevergoeding aan de inschrijver een bedrag verschuldigd gelijk
aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk
bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van de inschrijver aan deze
zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 4 STELPOSTEN
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten
tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte
daarvan niet begrepen:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-,
behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de
kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het
elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het
reinigen van andere zaken dan het te leveren;
b. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer
zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en
takels.

Artikel 5 OFFERTES
1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering
in de normale werktijden. Een offerte is voor inschrijver slechts bindend indien
zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk
schriftelijk aan aanvrager is medegedeeld. Een offerte welke voor inschrijver op grond
van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na de offertedatum.
2. Inschrijver is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten,
wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met
name belastingen) aan aanvrager door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te
monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen
nog door inschrijver verricht en/of geleverd moeten worden.
3. De inschrijver behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor
zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht.
In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt
afgerekend.
4. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de inschrijver wordt gegeven,
verplicht de aanvrager zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en
tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de inschrijver terug te zenden
(art. 3 leden 3 en 4).
5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen
vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie
is overeengekomen wordt deze gebaseerd op het prijsindexcijfer, reeks voor productie
binnenland van het CBS, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK
1. De aanbieder is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
2. De aanbieder aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens
de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de
eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
3. In geval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft
gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de
deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen,
waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen
is voorgeschreven.
4. Wenst de aanvrager bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem
gemaakte ontwerp op de opdrachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden
zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht
een beslissing te nemen, waarbij opdrachtnemer het gehele ontwerp moet kunnen
bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en
bescheiden moeten zijn verstrekt. Van de opdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat
hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever
de verantwoordelijkheid op de opdrachtnemer wil overdragen.
5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage
beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking
c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel,
gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid
van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen
voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door
opdrachtnemer of derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer geheel tegen
alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of
derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

Artikel 7 GUNNING
1. De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan de opdrachtnemer dat
hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de
opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum
der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
2. Als binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling is gedaan van de gunning aan
de opdrachtnemer door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk
bevestigen aan de opdrachtgever onder vermelding van de datum der mededeling.
De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de
opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging de juistheid
daarvan schriftelijk heeft betwist. Indien binnen 14 dagen na ontvangst van de
opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als
onherroepelijk.
3. Alle prijswijzigingen worden verrekend overeenkomstig het gestelde in artikel 5 lid 5,
tenzij de mededeling van de gunning gedaan wordt op een dag liggende na de uiterste
datum van de gestanddoening van de offerte (artikel 5, lid 1), in welk geval de prijswijzigingen
sinds de laatste dag der gestanddoening zullen worden verrekend.

Artikel 8 WIJZIGING
1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen
slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen inschrijver/opdrachtnemer en
aanvrager/opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 9 ONTBINDING
1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen,
welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen,
van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie
van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever
door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is de
opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten
worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst
is vereist, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald,
terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving
en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste
van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.
3. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd
zijn het eventueel door hem geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug
te nemen. Ter zake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde
bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4. Indien de ontbinding, zoals vermeld in lid 3, door de opdrachtnemer wordt goedgekeurd,
is de opdrachtgever ter zake van schadevergoeding aan de opdrachtnemer een bedrag
verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25%
over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 10 LEVERTIJD
1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de
aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van
de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen,
welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van de
opdrachtnemer.
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de
enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer derhalve niet van rechtswege
in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende
overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet derhalve eerst ter zake in gebreke
worden gesteld.

Artikel 11 WIJZIGINGEN VAN HET AANGENOMEN WERK
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever,
hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte
gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden,
wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover
daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom,
naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 12 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
1. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare
tekortkoming, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen levertijd
te overschrijden met tenminste de duur der periode van niet toerekenbare tekortkoming.
Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer begrepen werkstaking,
bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt tevens verstaan als er zich feiten of
omstandigheden voordoen, waaronder van de opdrachtnemer in gemoede niet gevergd
kan worden dat hij het werk uitvoert.

Artikel 13 UITVOERING VAN HET WERK
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding
van schade en kosten, verplicht te zorgen:
a. dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen
opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat
beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal
kunnen plaatsvinden;
b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden,
onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een
vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze
met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van
gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening
van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te
staan;
d. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten,
zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn
en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht,
water en zo nodig verwarming;
f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten,
die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden
aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
g. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur,
de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het
publiek gesloten is.

Artikel 14 RISICO EN OPSLAG
1. Tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken,
materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf
het moment van aanlevering der zaken en materialen op de plaats van bestemming,
respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
2. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor
bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van de
opdrachtgever opgeslagen.
3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is de opdrachtnemer
gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en
de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 15 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN STIL PANDRECHT
1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van de opdrachtnemer
totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk,
extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
Daarenboven levert de opdrachtnemer nu en in de toekomst alle zaken uit hoofde van
de met opdrachtgever gesloten en nog te sluiten overeenkomsten onder voorbehoud
van een stil pandrecht op al die zaken ten gunste van opdrachtnemer. De opdrachtgever
krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de zaken derhalve geleverd
bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van opdrachtnemer. Deze pandrechten
strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen de opdrachtnemer uit
welke hoofde dan ook van opdrachtgever te vorderen heeft.
2. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld.
Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten
laste van de opdrachtgever.

Artikel 16 BETALING
1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal de betaling als volgt geschieden:
30 % bij opdracht
30 % bij aanvang werkzaamheden
30 % bij aanvang stelwerkzaamheden
10 % bij gereed montage dan wel ingebruikname voordat de montage gereed is.
2. Bij de vierde betaling zal de opdrachtgever 5% van de aannemingssom kunnen inhouden
tot zekerheid in verband met de garantie bedoeld in artikel 17 lid 1 en voor kleine
onderdelen van het werk, welke eventueel nog niet zouden zijn opgeleverd. Dit ingehouden
bedrag is opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde garantieverplichting
zal hebben voldaan.
3. Indien echter blijkt, dat de gereed gekomen zaken moeten worden opgeslagen, zullen
de derde en vierde betalingen (desgewenst verminderd met 5% van de aannemingssom
voor de garantie) opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen der
zaken, evenwel onder aftrek van nader te bepalen montagekosten. In dat geval zullen de
montagekosten opeisbaar zijn op het moment van de eerste oplevering van het werk.
4. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten
kantore van de opdrachtnemer of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de
opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk veertien dagen na de vervaldag betaalt, is
deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
5. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding
verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een
maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
6. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding
van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het
laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de
in artikel 16 lid 5 bedoelde rentevergoeding.

Artikel 17 GARANTIE
1. Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.
2. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt
een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te
lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
4. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken
kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke
toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.
5. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies
of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd
materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van de
opdrachtnemer.
6. Herstellingen of verandering, welke met lid 5 verband houden, worden door de
opdrachtnemer niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij de
opdrachtnemer zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.
7. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in
gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
8. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen
van hout en andere materialen.
9. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd;
indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie
alleen bij normaal gebruik.
10. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan:
het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan
te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

Artikel 18 RECLAME
1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen
na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke
omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet
meer in behandeling behoeven te worden genomen.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich
onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog
bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
Artikel 19 GESCHILLEN
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven
gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de verkoper is
gevestigd.
Artikel 20 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken
van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade
van derden of winstderving.
3. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door
de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever
of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
Artikel 21 SLOTBEPALING
1. Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald
als: “Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de sectie
Interieurbouw van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten” gedeponeerd te Haarlem
d.d. 2 februari 2010 onder nummer 3/2010.

Voorbeeld van Kapteijns interieurbouw en timmerwerk

© 2023 Kapteijns interieurbouw | Privacy en algemene voorwaarden | Website door: Websitexperts